سفارش تبلیغ
صبا

دلتنگ...

برای دلم وبه خاطر دل تنگی هایم می نویسم...

نویسنده: مسافر زمان
تاریخ: جمعه 95/5/29


ترنم باران است که بر دشت سکوت شب آوای تفکر رفتن می نوازد...

بیندیش که مقصد در ثانیه هایی به انتها می رسد و قاصدک به مقصد ..

دفتر زندگی آخرین برگش را صبورانه به انتظار می نشنید تا دست خط پایانی با طلوعی که دیگر غروب را بدرقه ی دلتنگی

 نخواهد کرد یا با شبی که به استقبال سپیده ی صبح نخواهد رفت

 یا در کنار ثانیه هایی که دقیقه را ترسیم دل پر آشوب ی لحظه ای نخواهند نمود ..

شاید در این آخرین نفس های بودن به عمق وجود زندگی خواهیم کرد ..

گیسوان مهر خورشید زیباترین هدیه خواهد بود و آسمان آبی تر از همیشه تجلی خواهد نمود .. 

صدای کبوتر قشنگ ترین ترانه ی زندگی می گردد و به شوق پرواز قناری را رهای اقسانه ها خواهیم نمود

سخاوت فراموش شده را در دستان خود می یابیم و

صداقت گمشده را در نداهای آخرین، پیدای لحظه های بی قرار،  نقش بر یادها می زنیم

ثانیه ها را به سالهای از دست داده قدرخواهیم دانست ،  به یاد شکستن ها اشک ندامت ریخته و زخم روزهای نبودنمان را

واسطه ی بخشش دل شکسته های زخم دیده می خواهیم ..

مهربانی را به یاد آورده در ثانیه ها به سال زندگیمی کنیم....

خواب را رد بودن زده عاشقانه ها را به خاطر آورده ، در نگاه هر گلبرگی از کلمات ، شوق زندگی را می یابیم و ...

ولی نمید انم درآخرین لحظه های بودن دلتنگی را چگونه همراهی خواهیم بود ..؟

به اشک شسته در باران .. به انتظار جاده های بی پایان ... به جای خالی نوشته شده در سر نوشت ... بر احساس هایی که در

جوی گذر عمر ، دل به بید مجنون سپرده و در انعکاس زخم دل فرهاد ، سرگشته ی  لیلی گشت و در بی قراری های مجنون در

دل تبدار زمین به سکوت زبان و آوای چشمها در خاموشی شب ، فاصله ها را فریاد بی صدا کرد ، چگونه بر ثانیه های پایانی

گذر خواهیم داد ؟؟ شاید  دلتنگی چشمهای سبز خسته اش را ... گلبرگهای احساس زخم خورده اش ...

و واژه های محجوب از بیان مهرش را در آخرین لحظه ها باز هم در بغض دلتنگی ها و در حصر سخت فاصله ها ،  در آخرین

نفس ها به قطره های پر صدای خاموش ، بر گوشه ی چشم نقش احساس زنم

 و دست غریبه ی زمان در سردی جسمی بی جان در بر هم نهادن چشمهای منتظر خسته ، پاک از گونه های بی روح نماید ...

تاوان سنگینی دارد .... و سر در گم است واژه هایی که باید به هزارخط مبهم واژه ی روشن بهار بنویسد ....  نویسنده: مسافر زمان
تاریخ: پنج شنبه 95/5/21


اولین نگاه ، ترنم باران بود بر ابرهای خاکستری روزهای دلتنگی ....

در مه روزگار، در دشت پر غوغای سکوت ،

سیب نگاه از درخت جاذبه ی دعا بر آسمان بارانی چشمهای صحرا افتاد ...

زمانیست که فهم آفتاب معلق مانده در جاذبه ی عشق و دافعه ی  افکار ...

آرام آرام سُر می خورد دانه های ریز باران..

چتر پلکها بسته می شود و قلب در ابهامی سخت می نوازد سمفونی غمگین طوفان صحرا ...

دریای افکار طوفانی ، ساحل نگاه خیس از باران فصل های بی قراری ..

صدفهای واژه ها ، احساس را قاب نگاه رهگذران کرده ، بر شمع دل پروانه ، گوهر عشق را

جستجوی پیکره ی خسته ی آدمیان دارد ..

جاده ی انتظار در دل قاصدک ها ، مسافر گم شده ی خوش را جستجوی لحظه ها دارد ..

چشم خورشید شعاع آفتابگردان را طواف عشق دارد ..

آسمان ، رنگ آبی مهرش را به دل کودک خاموش زمستان به بهای نیلوفرهای امید داده است ..

قفس اندیشه در دل ِافکار خسته، مرغ ذهن را بال بسته می خواهد ...

ابرها بارانی ، آسمان دلتنگ .. سوت ممتد قطار، ایستگاه آخر را فریاد کوپه نشینان خواب آلود دارد

 .. ریلهای موازی، خطوط دفتر زندگی را مشق جدایی دارد ..

تخته ی ثبت لحظه ها ، کلاس درس احساس ... ساعت دلتنگی ...

قامتی ایستاده بر پای زندگی ، احساس دل را باید رسم بر تخته ی بودن کند

که خط نخورد و به دست معلم روگار توبیخ به چرایی لحظه ها نشود ..

باز هم سوت قطار.. جنگل مه گرفته ی افکار ، دشت سر در گم دل  ...دو خط موازی ...

سپیدی نگاهش نقش می بندد بر انتظار ثانیه ها ...

باید بیاموزد سروده ی دو خط موازی .. شکسته می شود غرور قلبش ...دست ها لرزان..

چشمها بر خطوط احساس می کشند پرده ی اشک ..

باران نگاه .... منشور چشمها ... بر هم می زند موازنه ی خطوط موازی را ...   نویسنده: مسافر زمان
تاریخ: یکشنبه 95/5/10


با واژه ها عهد دل شد که دیگر حصار سکوت را نشکند

و فریاد را واژه های سر گردان مبهم ننماید . .

در پریشانی لحظه ها ، آوای دلتنگی در نگاه آشنای طلوع عهد را شکست

و قلم را ردیف نثر سکوت کرد تا بنگارد اشک باران را بر سطرهای بی پایان ..........

 در سکوت ممتد روزها که دل  ، پریشان ِ نگاره های خاموش است ، قلم سکوت ِدنجی

زخمی از انزوای ثانیه ها لحظه ای رخ به نثری از درد گشوده می نماید با واژه هایی

 سنگین که شبنم صبحگاهی را  به دل پرخروش رود ِسرگردان می ریزد ..

" من عزادار بودن خویشم  ، گلایه دارد از زنبق های آشفته

از قاصدک های به گل نشسته از رنگین کمان های تک رنگ و

از طلوع سرد بودن بر رخساره ی تب دار زمین..

به چه اندیشه تابوت را نقش خیال زدی ؟ !

و از حسرت تعبیر خواب به واژگونی خیال می نویسی ..

مگر زندگی سرای خود نوشت است ؟ و مگر بودن خود خواهی رفتن است ؟

مگر اندیشه ی تو در حصار من مغرور شکل گرفته ؟؟ که حصار را شکسته ی خود می

خواهی و به اندیشه ی درد ، قلم رفتن بر دفتر ذهن می سرایی !!

مگر حکمت سروِ ایستاده در ترنم باران چشمهایی خسته ، تماشای زمستان سخت اندیشه

است ؟

سروده ی تک درخت کویر سوختن در دل تبدار زمین نیست !

اندیشه ی گنجشککان آواره را که سایه های سرو را پناه خنک ِآتفشان لحظه ها دارند

کدام نسیم به رفتنی دلشکسته ، جواب خواهد داد ؟؟

 یاس های روییده در کنار تنه ی خسته ی تک درخت ، به سکوت غم ،  داس حرس زدن

چرا ؟ 

خطایی بر واژه های دل نیست که از سروده ی غم ترانه ی درد بسراید ، که اگر دوست

داشتن بر دیوارهای قانون محصور است ، چرا نویسنده ی قانون محبت حصاری به دور وسعت

مهرش نکشید ؟ و چتر محبتش را بر دل کافر هم گشود ؟؟

 اگر عشق به پاکی و نجابت در حصار زنجیر های آشقته است چرا خالق عشق زنجیر

 را گشودن آموخت ؟

گاه در خود خواهی خود می نویسیم ؛ از رفتن به سرای عشق که بارگشتش به ثانیه های

دل شکسته را نمیخواهیم و گاه از سردی نگاه خاموشی می نویسیم که تابوت لحظه

هایمان را حمل بر شانه های فرتوتش ، روزگاران را ترسیم لحظه های خسته می کنیم و

می نویسیم در سطری از هزاره ی زمان ، که زخم درد می ریزد بر دل پر آشوب ...زمان ..

و نسیم رهگذر می داند که نثرهای غمش باز به سکوت اندیشه ی زمان خواهد رفت و به

نجوای ِدرد ، غروب را بی صدای آوای کبوتری درافق ،  چشمان بارانی را بدرقه ی

خاموش خواهد کرد و

 قلمی که باز شمعدانی های احساس را تشنه بر لب دریای سکوت خواهد برد و

 قلم دلش را به نجواهای بی صدا در سکوت سرد لحظه ها خواهد سپرد .... نویسنده: مسافر زمان
تاریخ: چهارشنبه 95/5/6

 

شاید سکوت مرهمی باشد بر تمام زخمها ، دلتنگی ها و خستگی ها ..

شاید او که دفترچه ی بودنمان را به دست دنیا سپرد تا قلب با احساس تمام بر آن بنگارد نگاره هایش

وحک کند خنده  ها و اشک هایش و روزگار ورق هایش را به بایگانی یاد بسپارد

 در سرنوشت حبابها تبخیر ، بر دل نیلوفر مرداب تسبیح ، بر سرابها تردید

 به اشک شمع ، بال سوخته ، بر نگاه باران، اشک آشفته و بر نثر دل سکوت خاموشی برگزید تا

روان پریشان ، آشفته تر از این در دنیای پر هیاهوی فراموشی ، روزها به انتظار،عمر نبازد ..

سکوت مأمن دل است  ..

آنگاه که خسته از زخمها ، دل به سرودن می سپارد و

ماه ترانه ی شیدایی ستاره ها را به اشک شهاب ها می شنود

وبرکه همراز دل ِپر آشوب ماه می گردد ..

خورشید در کمینگاه  ابرهای خاکستری ، به راز چشمان بارانی آسمان پی می برد

و گیسوان پریشان در دست باد،  ذهن آشفته را رسوای لحظه ها می سازد

رود گذر ، آوای بید مجنون را به دشت لیلی دهر می رساند و

پنجره ی بسته ، راز دل گشوده و به امید قاصدکی از مهر، روزها ، افق را تماشای سکوت دارد و

آنگاه که  عشق دفتر سرودن می گشاید و محبت  بال پرواز گرفته  ، دل از آسمان آبی می رباید

ترنم وجود رنگ بودن گرفته و واژه ها قصیده ی دل را به نثرِ لحظه ها ردیف می کنند و

آنگاه که دوست داشتن را فراتر از عشق یافته و محبت را اسیر خوش لحظه ها می کنی

در برابر چشمان مبهوت روزگار، صفحه ی بودن تمام دلخوشی هایت را می رباید

 سلامت بر نگاه باران بی جواب  ، نگاهت پریشان و

واژه های جان گرفته از ... طرد خاموشی می شوند ..

پریشان تر از قبل بر می گردی به روزهای خاموشی به سکوت ممتد صفحه ی بودن

بر خطوطی که هیچ گاه ترسیم نشد و بر نقش هایی که رنگ نگرفت

 به اوایی که هیچ کبوتری نسرود و به نمازی که هیچ مؤذنی تکبیرش  را بانگ نکرد

 به دلتنگی هایی که فقط در چشمها سروده شد و به  تلخ لبخند هایی که مترجمی نیافت ..

سخت وسرد بود سکوت ، اما شکستن نبود،

 دیواره ی امید شکسته درلحظه ها به انتظار بی پایان نبود ..

پنجره ی دل که گشوده شود ، چه از عشق بسرایی یا از نفرت آیینه ی وجودت در غبار .. .. محو

در دلتنگی ها میشود ....

باید باز گشت به مرهم زخمها وخاموش نگه داشت فریاد سکوتها ..

سکوت کن در دل پر آشوب روزگار تا طرد نشوی از لحظه های قرار ...

 نویسنده: مسافر زمان
تاریخ: شنبه 95/5/2

 

می توان در نگاه پریشان جاده ی صبوری ، عشق را شناخت و

 عاشقانه  نگاه باران را معطوف لحظه ها ..

می توان با تمام دلتنگی ها و زخمها به نگاه منتظر خورشید لبخند هدیه داد..

بر نگاه بارانی چتری از پلک گشود و به رنگین کمان چشمهای مهربانش برق شوق بخشید ...

قصه ی زندگی من و تو سروده ی بی تکرار روزهاست...

بیت هایش را قلبهایمان ردیف میکند..  نسیم امید ، آن را در دشت ذهن نجوا می کند

و ثانیه ها در لبخند ِاشک روزگار، آن را می نوازند ..

هیچ گذری اتفاقی نیست و هیچ اتفاقی بدون حکمت ِسر به مُهر او نیست ..

مسیر شاپرکهای احساس ، گاه کویر سوخته می گردد و گاه سنگلاخ تشنه ..

نگاه نیلوفرهای مرداب  تسکینی از عشق و حیرت است..

دل ِخسته ساحل آرام می جوید و دل به موج های پریشان می سپارد ، نه راهی ؛ نه جایی ؛

 نه آغوش نگاهی ، مواج بی قرار گوش صخره ها را از فریاد پر کرده و راز دلتنگی می سراید ..

تاریک است برکه ی انتظار ..

 ماه برای دشت ستاره هایش در دل کوچک شب از داستان شیدایی شمع قصیده ی طلوع می سراید ..

لحظه های دیروز ، خاطره ی دفتر عمر شده و فردا را فکر سر نوشت ربوده ..

امروز را می توان بر طلوع چشمها ، شبنم طراوات مهراو را هدیه داد

و نگاه مضطربش را به نسیم یاد او آرام ، جویبار روان کرد..

 بر لحظه ها می توان اندیشه ی شکر افزود و بی قراری را دلنشین ِ قرار او کرد ....

دفتر امروز گشوده ی عشق است تا به محبت  رنگ بودن بگیرد..

واژه هایمن و تو  ترانه ی ماندگاری خواهد شد که فرداها را به شوق بنوازد ...

امروز نشان عشق اوست با تمام زیبایی هایش و با شکیبایی تمام اندوهایش ..

می نویسم از عشق و می سرایم از مهر که

 عشق را تدبیر حساب نیست ، جای امروز ، اندر آغوش غم فردا نیست ..

نشان مهر او در لبخند گل شکفت و در نجابت سرو به قامت روزگاران ماندگار ذهن گردید ..

در شکوه یاد او می توان  بر ... زخمی دوست داشتن را مرهم کرد

و خاطره ی تسلی نگاه باران را آرامش بخش ذهن مشوش فردا نمود ... طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
برچسب ها
دوستان
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

RSS

بازدید امروز: 31
بازدید دیروز: 192
کل بازدیدها: 266589