كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) مسافر زمان

مسافر زمان
[ شناسنامه ]
انديشه اي تلخ ... ...... چهارشنبه 95/10/22
دلتنگي انتظار ... ...... دوشنبه 95/10/20
تاواني غريب ... ! ...... سه شنبه 95/10/14
لحظه اي نيست ... ...... سه شنبه 95/9/23
فصل تلخ غم ... ...... پنج شنبه 95/9/18
غربت ثانيه ها ... ...... سه شنبه 95/9/9
نگاه خيس ... ...... چهارشنبه 95/9/3
قافيه ي درهم ريخته ... ...... دوشنبه 95/8/10
سکوت سرد سوختن ... ...... شنبه 95/8/1
بي صداي لحظه ها ... ...... دوشنبه 95/7/26
قصيده ي زخمي اشک ... ...... چهارشنبه 95/7/14
تُهي در ميانه ي غمها ... ...... جمعه 95/7/9
زخم ِ خاموشي ... ! ...... پنج شنبه 95/7/8
سرمشق ِ فردا ... ...... شنبه 95/7/3
زمزمه هاي شکسته ... ...... سه شنبه 95/6/30
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها